reklama

I přes specifický rok provedli hygienici ve Středočeském kraji 1 338 kontrol provozoven stravovacích služeb

reklama

Loňský rok byl prakticky od počátku poznamenán celosvětovou pandemií koronaviru, což se odrazilo také ve výkonu běžné agendy zdejší krajské hygienické stanice.

Přestože se i zaměstnanci odboru hygieny výživy v tomto období významně zapojili do pomoci odboru protiepidemickému při zvládání úkolů souvisejících s potlačováním epidemie Covid-19, zvládli nad poskytováním stravovacích služeb ve Středočeském kraji vykonat celkem 1 338 kontrol, a to zejména v restauracích (812), stáncích s občerstvením (251), ale též v provozovnách závodního stravování (145), ve zdravotnických zařízeních (21) či v zařízeních sociálních služeb (78).  Za zjištěné nedostatky pak v tomto období uložili 324 pokut v celkové výši 1 017 000 Kč.

„Jako hygienici máme v dozoru nad stravovacími službami nezastupitelnou úlohu zejména při zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin. Jako jediný dozorový orgán můžeme šetřit epidemické výskyty zejména alimentárních onemocnění typu salmonelóz. Neméně důležitá je ale také oblast prevence, tedy včasná identifikace zdroje zdravotního rizika a přijetí nápravného opatření dříve, než k ohrožení zdraví vůbec dojde. Nelze opomíjet, že stravovací služby patří mezi nejvíce riziková prostředí, proto je jim dlouhodobě ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví věnována při výkonu dozoru zvýšená pozornost,“ doplňuje ředitel KHS Tomáš Vodný.

Mezi nejčastější nedostatky, které středočeští hygienici v loňském roce odhalili, patří nedostatečná úroveň provozní hygieny (213 případů), dále pochybení v obecných požadavcích na potravinářské prostory (239 případů), v označování polotovarů a rozpracovaných pokrmů (139 případů) a objevují se také potraviny s prošlým datem použitelnosti (88 případů). Provádí se rovněž pravidelný odběr vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám a senzorickému posouzení, aby byla ověřena jejich nezávadnost. V loňském roce bylo odebráno 282 vzorků a z nich 44 %, tedy 124, nevyhovělo.

V souvislosti s těmito nedostatky bylo vydáno celkem 84 opatření, z toho 19 spočívalo v nařízení sanitace provozovny, 42 v nařízení vyřazení potravin z použití ze stravovací služby, 12 v pozastavení výkonu činnosti a 9 v nařízení náhrady nákladů na dodatečnou kontrolu. K okamžitému uzavření provozovny přistoupili středočeští hygienici ve 2 případech. Z celkového počtu kontrol jich 183 (tedy 14 %) proběhlo na základě podnětů spotřebitelů.   Středočeští hygienici spolupracovali také s Policií ČR, a to zejména při společných kontrolních akcích nad dodržováním mimořádných protiepidemických opatření. V této souvislosti proběhlo 78 kontrol, které odhalily 21 nedostatků. Ty spočívaly především v nenošení roušek, absenci dezinfekčních prostředků či nedodržení odstupu při umístění stolů.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama