reklama

Taktické cvičení složek IZS ve Věznici Oráčov

reklama

Ve čtvrtek 25. května 2017 v 9:00 hodin bylo zahájeno taktické cvičení složek IZS ve Věznici Oráčov, jehož námětem byl nález podezřelé zásilky s neznámým práškem.

V rámci námětu cvičení byly procvičeny vnitřní postupy Vězeňské služby ČR pro tento typ zásahu v areálu věznice a po dojezdu jednotek požární ochrany na místo zásahu byl zahájen zásah složek integrovaného záchranného systému dle typové činnosti č. STČ 05/IZS Nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů.

Cvičení probíhalo dle následujícího scénáře:
Při přejímce balíkové pošty ve Věznici Oráčov byla v jedné zásilce nalezena podezřelá neznámá látka ve formě bílého prášku v obalu, který byl při následné manipulaci se zásilkou poškozen. Událost byla oznámena na Krajské operační a informační středisko HZS Středočeského kraje (KOPIS) a na operační středisko Policie ČR.

KOPIS na místo zásahu vyslalo určené jednotky požární ochrany a dále vyrozumělo místně příslušné pracoviště orgánu ochrany veřejného zdraví a vyžádalo přítomnost jeho zástupce na místě zásahu – přeprava hygieniků byla zajištěna Policií ČR. Po příjezdu na místo byl velitel zásahu seznámen zástupcem vrchního inspektora strážní služby se situací na místě zásahu a s režimovými opatřeními ve věznici. Na pokyn velitele zásahu provedli příslušníci Vězeňské služby ČR evakuaci cca 30 odsouzených z budovy D na předem určené bezpečné místo.

Hasiči v přetlakových protichemických oděvech vyhledali a vyvedli tři potencionálně kontaminované osoby k provedení jejich dekontaminace na dekontaminačním stanovišti. Po dojezdu zástupce orgánu ochrany veřejného zdraví konzultoval velitel zásahu postupy a opatření přijatá v průběhu zásahu. Podezřelá zásilka byla následně bezpečně uložena do přepravních nádob a vnitřní prostory byly simulovaně lokálně dekontaminovány postupem podle rozhodnutí hygieniků a po konzultaci s Policií ČR. Ve spolupráci s příslušníky Vězeňské služby ČR byla provedena evidence potencionálně zasažených osob s přihlédnutím k možnosti, že některé osoby mohly opustit zasažený prostor před příjezdem složek IZS.

Policie ČR na místě zásahu zabezpečovala vnější ostrahu objektu a uvnitř v areálu pak provedení úkonů v přípravném řízení, nebo provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů, které jim bezprostředně předcházejí. Při tom se řídila pokyny velitele zásahu, který stanovil nezbytná opatření pro ochranu jejich života a zdraví. Odvoz podezřelé zásilky na expertízu na specializované pracoviště byl pouze simulován.

Po ukončení cvičení proběhla exkurze zasahujících hasičů v objektu věznice, před jejím provedením byli hasiči se zásahovou technikou podrobeni bezpečnostní kontrole při výjezdu techniky ze střeženého  areálu věznice. Velitelé a vedoucí zúčastněných složek IZS tento čas využili ke krátkému zhodnocení průběhu cvičení a konstatovali jeho přínos pro přípravu na obdobný typ mimořádných událostí ve specifických podmínkách objektů Vězeňské služby ČR.

Zúčastněné síly a prostředky složek IZS:

 1. jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Rakovník – 9 hasičů se 2 cisternovými automobilovými stříkačkami, s dekontaminačním přívěsem a velitelským automobilem,
 2. jednotka SDH podniku Věznice Oráčov – 4 hasiči bez mobilní techniky,
 3. jednotka SDH obce Jesenice (JPO II) – 5 hasičů s cisternovou automobilovou stříkačkou,
 4. jednotka SDH obce Kněževes (JPO III) – 4 hasiči s cisternovou automobilovou stříkačkou na záloze stanice HZS Rakovník,
 5. Vězeňská služba ČR – příslušníci Věznice Oráčov dle námětu cvičení,
 6. Policie ČR z územního odbor Rakovník – 6 příslušníků (dvě hlídky pořádkové policie
  a výjezdová skupina služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Rakovník),
 7. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Rakovníku
  a v Berouně – celkem 3 zaměstnanci.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama