reklama

Zuřivec v českých věznicích. Domácí násilí může zastavit i práce s těmi, kteří se ho dopouští

reklama

Domácí násilí zažívá v České republice každá třetí žena a každý čtrnáctý muž. Orgány sociálně-právní ochrany dětí každoročně registrují přibližně 2500 případů domácího násilí v rodinách, kde vyrůstají děti. V roce 2020 bylo z důvodu domácího násilí ze svého domu vykázáno 1170 násilných osob. Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády České republiky ve spolupráci s norskou organizací Alternativa násilí (Alternative to Violence – „ATV“) nyní pomáhá prostřednictvím svých seminářů zavádět fungující model boje proti genderově podmíněnému násilí v blízkých vztazích do českého prostředí.

Díky norské zkušenosti se v ČR daří otevírat problematiku osob dopouštějících se násilí, která je mnohdy přehlížena. V uplynulých letech bylo vyškoleno 1000 osob, včetně odborných zaměstnanců a zaměstnankyň z 18 věznic, tedy z poloviny všech českých věznic. V současné době je program Zuřivec pro práci s původci násilí využíván např. ve věznicích Heřmanice, Horní Slavkov, Liberec, Opava, Ostrov, Světlá nad Sázavou či Vinařice.

„Nová studie na klientech ATV ukázala, že terapie s muži, kteří se násilí dopouští, vede ke snížení výskytu násilí v partnerském vztahu. Do studie byly přizvány partnerky mužů, které tento závěr potvrdily,“ uvedla Barbora Jakobsen, klinická psycholožka, Alternativa násilí, Norsko.

Policii bylo v loňském roce nahlášeno přes 600 případů znásilnění a přes 400 případů týrání osoby žijící ve společném obydlí. Téměř pětina (19,7 %) osob ohrožených domácím násilím z řad klientek a klientů intervenčních center zaznamenala, že během pandemie Covid-19 agresor své chování zhoršil, tzn. stupňoval agresivitu, užíval více alkohol, drogy, zvýšil kontrolu nad osobou ohroženou či používal nový druh násilí – např. zastrašování a vyhrožování. Uvedená data představují však jen zlomek skutečného problému, neboť naprostá většina případů domácího a sexuálního násilí probíhá skrytě a k policii či sociálním službám se nikdy nedostane.

Úřad vlády ČR ve spolupráci s norskou organizací Alternativa násilí organizuje školení k filmu Zuřivec (zurivec.cz), který je využíván v prevenci a osvětě domácího násilí a pro práci s osobami ohroženými násilím v rodině nebo osobami, které se dopouštějí násilí. Pracují s ním také terapeuti a terapeutky v českých věznicích.

„V práci s filmem Zuřivec bylo postupně vyškoleno 45 odborných zaměstnanců a zaměstnankyň – psychologů, terapeutů, pedagogů a vychovatelů – z 18 věznic, tedy z poloviny všech věznic v Česku. V současné době je program Zuřivec poskytován např. ve věznicích Heřmanice, Horní Slavkov, Liberec, Opava, Ostrov či Vinařice. Je využíván rovněž v práci s odsouzenými ženami za násilí na dětech ve věznici Světlá nad Sázavou,“ uvedl Václav Jiřička, vedoucí psycholog Vězeňské služby ČR. K používání filmu byla vytvořena metodika, která byla schválena v podobě tzv. standardizovaného programu. To znamená, že terapeutická práce s filmem Zuřivec podléhá souboru jednotných pravidel a podmínek, bez ohledu na věznici, kde je film používán. Cílovou skupinou jsou odsouzení, kteří se dopouštěli domácího či partnerského násilí. Cílem programu je vytvoření náhledu problémového chování a příčin a souvislostí tohoto chování, které vedlo cílovou skupinu odsouzených k páchání násilí nebo násilné trestné činnosti.

V České republice byly dle evidence intervenčních center zaznamenány v roce 2020 nejvyšší počty vykázání násilné osoby v hlavním městě Praha (167 případů), Ústeckém kraji (136 případů) a Jihomoravském kraji (130 případů). Po zohlednění počtu obyvatel v jednotlivých krajích připadá nejvíce vykázání na Liberecký kraj (1 vykázání na 4 349 obyvatel).

V těchto dnech probíhá školení odborné veřejnosti k využívání filmu Zuřivec. Školení pořádá Úřad vlády ČR v rámci projektu spolufinancovaného z Norských fondů. Během září bude vyškoleno přes 200 odborníků a odbornic působících v oblasti domácího násilí, terapeutů a terapeutek v českých věznicích. Úřad vlády ČR také chystá rozšířené druhé vydání úspěšné knihy „Násilí je možné zastavit“. Bude zde publikován i článek s výsledky nového výzkumu Alternativy násilí vycházejícího z dat od 84 mužů, kteří prošli terapií.

„Po školeních odborné veřejnosti k využívání filmu Zuřivec je velká poptávka. Téma domácího násilí společností rezonuje v době pandemie Covid-19 více než kdy předtím. Pokud násilí zažívá každá třetí žena a každý čtrnáctý muž, podobné procento osob se násilí dopouští, a s těmi se často zapomíná pracovat. Násilí je možné zastavit, ale pracujme se všemi, kterých se násilí týká. Právě proto přinášíme dobrou zkušenost od norských terapeutů z Alternativy násilí, a to film Zuřivec, který vytváří prostor pro řešení násilí v blízkých vztazích,“ vysvětluje Andrea Kyselá, odborná koordinátorka projektu, Úřad vlády ČR.

Animovaný film Zuřivec (zurivec.cz) slouží k práci s dětmi, které vyrůstají v rodinách s výskytem domácího násilí. Jedná se o mezinárodně oceňovaný, původně norský, film, který citlivým způsobem ukazuje dětem, že domácí násilí není jejich chyba a že se nemají bát se svými zážitky svěřit. Film se využívá také při terapeutické práci s osobami, které se domácího násilí dopouštějí. Ukazuje jim, jakým způsobem jejich násilné chování vnímají jejich děti. Hlavní poselství animovaného filmu Zuřivec zní: „Odpovědnost za násilí má vždy ten, kdo se ho dopouští.“ K tomu, aby se kruh násilí zastavil, je třeba nejen pracovat s těmi, kteří jsou mu vystaveni, ale také s těmi, kteří se ho dopouštějí. Hlavním cílem práce s osobami, které páchají násilí, je trvalé ukončení jejich násilného chování, což znamená bezpečí pro násilím ohrožené osoby.

Prevence domácího a genderově podmíněného násilí patří také mezi cíle nové Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030. S tím souvisí potřeba většího povědomí veřejnosti o problematice a zvýšení dostupnosti pomoci pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí. V rámci Norských fondů byla také nedávno vypsána výzva pro nestátní neziskové organizace zaměřená na zvýšení dostupnosti specializovaných služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí. V příštím roce by mělo vzniknout 5 nových center komplexní pomoci pro oběti těchto forem násilí. Součástí prevence je také projekt Odboru rovnosti žen a mužů, v rámci kterého jsou realizovány semináře pro studující i vyučující na základních a středních školách k prevenci sexuálního násilí.  Aktuální přehled v oblasti prevence a výskytu těchto forem násilí přináší zpráva o naplňování Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Nejnovější zpráva za rok 2020 byla vládou schválena 23. srpna 2021. Její součástí byla i aktualizace akčního plánu, která obsahuje nová opatření reagující na aktuální problémy v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí. Nově přibyla oblast prevence násilí na seniorech, prevence kybernásilí a zvýšení ochrany a zajištění bezpečí osob ohrožených.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama