reklama

Další moderní přístroje jsou k dispozici

reklama

Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze získala nejmodernější ultrazvukový přístroj umožňující cílený odběr vzorků z podezřelých ložisek v prostatě na základě zobrazení magnetickou rezonancí. Pro pacienty představuje šetrnější způsob vyšetření, zkvalitnění diagnostiky, možná i konec zbytečných biopsií prostaty.

Karcinom prostaty je po kožních nádorech nejčastějším onkologickým onemocněním u mužů. Předpokládá se, že v roce 2016 bylo s karcinomem prostaty nově zjištěno celkem 7 784 mužů a celkem 63 424 mužů přežívalo s diagnózou karcinomu prostaty.

Celkem 4 600 mužů tak bylo léčeno pro lokalizovaný karcinom prostaty, 923 podstoupilo léčbu pro lokálně pokročilý nádor a celkem 786 pacientů bude léčeno pro nově zjištěný metastatický karcinom prostaty. „Každý den je tak v ČR zjištěno téměř 20 nových případů rakoviny prostaty a téměř čtyři muži na ni zemřou,“vypočítává prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze.

Magnetická rezonance posunula zobrazení podezřelých ložisek

Diagnostika karcinomu prostaty spočívá ve vyšetření prostaty pohmatem přes konečník (takzvané per rektum vyšetření) a stanovení hodnoty prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi. V případě podezření na nádor v prostatě je nutné toto ověřit biopsií prostaty, která se nejčastěji provádí v ambulantním režimu odběrem vzorků přes konečník speciální jehlou pod ultrazvukovou kontrolou. Standardně jsou vzorky odebírány „naslepo“ z přesně definovaných 8–12 lokalit z okrajové části prostaty.

„Nevýhodou PSA je však jeho nízká specificita, tedy řada pacientů se zvýšenou hladinou PSA podstoupí biopsii prostaty s normálním (negativním) výsledkem. Zobrazovací metody neměly doposud zásadní vliv na vyhledávání karcinomu prostaty. Až využití magnetické rezonance přineslo výrazný posun v možnosti zobrazit podezřelá ložiska a odebrat kromě vzorků „naslepo“ také cílené vzorky z těchto podezřelých ložisek,“ vysvětluje MUDr. Otakar Čapoun, FEBU, z Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze.

Spojení nálezu na magnetické rezonanci a zobrazení ultrazvukem při odběru vzorků se nazývá fúzní biopsie prostaty. Toto spojení lze provést přímo při vyšetření magnetickou rezonancí, což je časově i technicky velmi náročné, nebo prostým zapamatováním si polohy podezřelého ložiska na rezonanci a odběru z této lokality při biopsii prostaty (tzv. kognitivní fúze).

Nejvýhodnější metodou je přenesení obrazu magnetické rezonance na obrazovku ultrazvukového přístroje při odběru vzorků, lékař pak odebírá cíleně vzorky přesně z těch ložisek, která byla na rezonanci označena vyšetřujícím radiologem (tzv. softwarová fúze).

Každé ložisko je popsáno 5stupňovou škálou hodnocení

Magnetická rezonance dnes hraje důležitou roli v detekci a lokalizaci tumoru prostaty, umožňuje stanovení rozsahu lokálního šíření tumoru, obrazy MR jsou základem pro cílenou biopsii prostaty při softwarové fúzi scanů MR a transrektální ultrasonografie. Standardem je MR vyšetření v multiparametrickém protokolu a strukturovaná zpráva, která využívá
5stupňové hodnocení.

„Vyšetření magnetickou rezonancí trvá přibližně 30 minut a je při něm podána kontrastní látka s minimálním rizikem alergických reakcí. Pacient není poté nijak omezen ve svém běžném denním režimu,“ dodává doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., přednostka Radiodiagnostické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze.

Multiparametrický protokol kombinuje anatomické zobrazení (tzv. T2-vážené zobrazení) a funkční metody (tzv. difuzně vážené zobrazení a dynamické kontrastní zobrazení). Na základě těchto tří zobrazení je každé ložisko popsáno radiologem formou strukturované zprávy podle takzvané PI-RADS klasifikace, která využívá 5stupňovou škálu hodnocení.

Ložiska stupně jedna a dva jsou považována za nezhoubná, stupeň tři je nejasný a ložiska stupně čtyři a pět jsou pravděpodobná resp. vysoce pravděpodobná z nádoru prostaty vyššího rizika. Ukazuje se, že v případě normálního nálezu na rezonanci je pravděpodobnost nálezu nádoru prostaty vyššího rizika v biopsii prostaty minimální. Naopak v případě podezřelého ložiska na magnetické rezonanci není přítomnost rizikového nádoru prostaty v biopsii stoprocentní.

Unikátní přístroj dokáže zachytit i drobná ložiska nádoru v prostatě

Na Urologické klinice VFN a 1. LF UK v Praze byl instalován nejnovější přístroj předního výrobce sonografů pro urologické aplikace bk Ultrasound, typ bk3000™. Tento přístroj je vybaven grafickým procesorem TriCoreTM, který umožňuje díky vysokému rozlišení zachytit i drobná ložiska nádoru v prostatě.

„Unikátní sonda 9018 umožňuje snímání prostaty ve třech rovinách, přičemž podílná a příčná rovina se mohou zobrazit současně v reálném čase a protože se protínají, lékař získá přesnou informaci o poloze řezu v prostatě,“ komentuje prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Integrovaný softwarový modul bkFusion podporuje fúzní biopsii prostaty.

Slouží ke spojení obrazů z magnetické rezonance, kdy si přístroj z jednotlivých obrázků prostaty z magnetické rezonance rekonstruuje prostorový model prostaty, který při spojení se sonografickým obrazem v reálném čase umožňuje přesně odebrat vzorky z ložisek v prostatě, jež byly nalezeny na magnetické rezonanci.

Tato verze technologie fúze umožňuje kontrolovanou biopsii v příčné, podélné i „endfire“ rovině, lze tedy zvýšit přesnost záchytu i velmi malých ložisek nádoru prostaty. Systém je vybaven elektromagnetickou navigací zejména pro biopsie přes konečník (transrektální biopsie), ale lze ji doplnit i naváděcím zařízením pro přístup přes hráz (transperinální biopsie).

Urologická klinika úzce spolupracuje s lékaři Radiodiagnostické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze, jejichž účast na fúzní biopsii prostaty je zcela zásadní. Základem pro fúzi MR a TRUS je správně provedená magnetická rezonance v multiparametrickém protokolu vysoké technické kvality a strukturovaná zpráva z vyšetření.

To umožňuje standardizaci popisu jednotlivých ložisek a přispívá k vyššímu záchytu nádoru z těchto lokalit. Pro účely biopsie je u každého pacienta  na T2- vážených obrazech MR vytvořen soubor kontur, které definují obvod prostaty, umístění semenných váčků a močové trubice. Každé podezřelé ložisko je navíc konturováno jinou barvou. Při sonografickém vyšetření tak můžeme snadno spojit kontury z magnetické rezonance a reálného obrazu prostaty při odběru vzorků.

Vyšetření je určeno všem pacientům z ČR

Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze nabízí toto vyšetření pacientům z celé ČR, podmínkou je provedení magnetické rezonance prostaty ve standardizovaném multiparametrickém protokolu vysoké technické kvality podobně, jak je používán ve VFN. „Fúzní biopsie prostaty je vyhrazena přednostně pro pacienty, kteří již absolvovali nejméně jednu standardní biopsii prostaty s normálním nálezem a u kterých trvá podezření na přítomnost karcinomu prostaty,“ doplňuje MUDr. Otakar Čapoun, FEBU.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama