reklama

VFN v Praze získala evropskou dotaci na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii

reklama

VFN v Praze zahájila v listopadu 2017 realizaci projektu „Modernizace Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii ve VFN v Praze“.

Pořizované vybavení odpovídá Seznamu doporučeného vybavení center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii dle Věstníku MZ ČR.  Nákup zařízení je zcela nezbytný pro zachování vysoké úrovně standardů poskytované perinatologické péče.

Cílem projektu je modernizace a obnova přístrojového vybavení perinatologického centra VFN v Praze a jeho prostřednictvím implementovat tzv. best practices do klinické praxe léčby těhotných pacientek a novorozeneckých pacientů.

Nejvýznamnější cílovou oblastí je péče o ženy s předčasným porodem, růstovou restrikcí plodu a péče o těhotné s přidruženými diagnózami (často chronickými chorobami) k těhotenství. Hlavním cílem naší péče je mimo jiné snížit riziko předčasného porodu a zpřesnit diagnostiku. Pořízení přístrojů výrazně přispěje ke zvýšení kvality vysoce specializované péče o těhotné ženy a novorozence opírající se o nejmodernější poznatky vědy v oblastech gynekologie, porodnictví a neonatologie.

Zároveň chceme posílit postavení VFN v Praze jakožto špičkového perinatologického pracoviště s mezinárodní prestiží, a to nejen v oblasti poskytování zdravotnické péče ale dále i v oblasti klinického výzkumu a vzdělávání.

Díky realizaci projektu bude umožněno převést do praxe nejmodernější poznatky vědy v oblastech gynekologie, porodnictví a neonatologie. Projekt přispěje i ke zvýšení kvality a produktivity práce celého vysoce specializovaného týmu zdravotníků včetně zjednodušení organizace práce a snížení nadbytečné zátěže ošetřujícího personálu z důvodu nedostatečné přístrojové techniky.

Moderní přístrojové vybavení rozšíří a zefektivní současné možnosti diagnostiky a terapie pacientů, kteří mohou profitovat z intervenčních postupů s menšími nežádoucími účinky, a současně umožňuje snížení potřeby nebo minimálně významné zkrácení doby hospitalizace pacientů. Poskytování zdravotní péče napříč dotčenými cílovými skupinami bude zároveň zajištěno ekonomicky.

Perinatologické centrum Gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze patří mezi největší pracoviště v České republice a dlouhodobě určuje trendy v péči o těhotné a nezralé novorozence nejen v ČR.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a byl podpořen v rámci 5. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, Investiční priorita: 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám.

 

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama